Agentuurbegeleiding

Agentuurbegeleiding

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (GERMANY)

020 713 9190
ma-do: 09:00-16:00
vr: gesloten
za-zo: gesloten

Aanmelding voor reisbureaus

U wilt onze producten in uw reisbureau verkopen? Lees dan alstublieft de volgende partnerovereenkomst zorgvuldig door. Deze behandelt de wettelijke grondslag van het partnerschap tussen TravelTrex GmbH (hierna TT genoemd) en de agentuur en is voor beide partijen bindend. U bevestigt ons uw instemming als u op de link aan het einde van deze alinea of aan het einde van deze tekst klikt. Deze brengt u automatisch naar de aanmelding.

Het partnerprogramma is gebaseerd op cookie-tracking. Een WinterTrex-cookie blijft 30 dagen bestaan. Nadat u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma kunnen partnerlinks op alle gewenste subwebsites van de WinterTrex-startpagina geplaatst worden. Daarbij zijn verschillende layouts alsook white-label-opties en -aanpassingen aan het huidige design van de partnerwebsite mogelijk. Bovendien heeft de partner de keuze uit verschillende reclamemiddelen (banners, logo's, etc.) die een snelle en ongecompliceerde betrokkenheid ondersteunen.


Inhoud van de partnerovereenkomst
 1. Onderwerp van het contract
 2. Plichten van de agentuur
 3. Plichten van de organisatie
 4. Verkoopsbevordering
 5. Boeken van reizen, reisbevestiging en betalingsverkeer
 6. Beëindiging van het contract
 7. Geheimhouding
 8. Gegevensbescherming
 9. Provisieregeling
 10. Bevoegde rechtbank
 11. Wijzigingen in de overeenkomst
 12. Garantie en aansprakelijkheid
 13. Slotbepalingen

 1. Onderwerp van het contract

  De beide bovengenoemde ondernemingen hebben besloten gezamenlijk reizen te verkopen, waarbij de door TT georganiseerde reizen volgens de door TT bepaalde voorwaarden, prijzen en beschrijvingen, inclusief eventuele verbeteringen van de agentuur aan klanten namens en op rekening van TT worden bemiddeld.

  De agentuur wordt overeenkomstig gelabelde reclamemediaproducten en -diensten in het kader van het door TT ter beschikking gestelde programma aangeboden. TT biedt de partneragentuur een keuzeaanbod aan reclamemiddelen aan (logo's, banners, grafieken, teksten) alsook een handleiding ter aansluiting van het programma voor de website van de agentuur. Met het sluiten van het contract ontvangt de agentuur een viercijferig agentuurnummer, in zoverre de agentuur naar een online-aansluiting van de producten van TT streeft, worden met behulp van de via het partnerprogramma verdeelde links met bijhorende agentuurnummers (partner-cookie) de klanten geregistreerd, die via de website van de agentuur bemiddeld worden.De agentuur ontvangt een resultaatgebonden vergoeding van de daadwerkelijke omzet van producten en diensten, die op grond van een directe link op de website van TT tot stand komen. Producten en diensten, die niet nadrukkelijk in het kader van het partnerprogramma aangeboden worden - die bijvoorbeeld door derden ter beschikking worden gesteld - zijn voor een vergoeding uitgesloten. De berekening van de vergoeding gebeurt overeenkomstig lid 9 van het contract.

  De agentuur verklaart uitdrukkelijk ondernemer volgens de Duitse Wet voor omzetbelasting te zijn en bevestigt zijn verplichtingen zelfstandig na te komen. Mocht de agentuur een kleine onderneming volgens § 19 lid 1 UStG zijn en niet btw-plichtig zijn volgens § 19 lid 2 UStg, dient de agentuur dit TT onverwijld mede te delen.
 2. Plichten van de agentuur

  De agentuur verplicht zich de aanbiedingen en services van TT met alle zorgvuldigheid te leveren, zoals het een goede zakenpartner betaamt; dit geldt ook voor iedereen die de agentuur helpt. De agentuur verplicht zich in het bijzonder:
  • de geïnteresseerden in reizen bereidwillig en kosteloos alle informatie over de aanbiedingen van TT te geven en zich naar beste vermogen voor de actieve verkoop van de services van TT in te zetten;
  • tegenover de reizigers uitsluitend als bemiddelaar van de services van TT op te treden en te verduidelijken dat een officiële bevestiging van de aanmelding van de reis uitsluitend door de organisatie kan worden gedaan;
  • niet als onder- of tussenbemiddelaar van derde agenturen op te treden, vooral met betrekking tot degenen waarmee TT een samenwerking heeft geweigerd;
  • tot onmiddellijke berichtgeving aan TT over door hen ontvangen terugtreedverklaringen (annuleringen) onder vermelding van de annuleringsdatum evenals de namen van de personen die annuleren;
  • tot het onmiddellijk doorgeven van ontvangen reclamaties aan TT;
  • het adviseren van klanten alleen medewerkers in te zetten, van wie de beroepskwalificaties aan de eisen van het boekingswezen voldoen;
  • maatregelen die de verkoopactiviteiten van andere partners van TT nadelig beïnvloeden, achterwege te laten;
  • in alle aanbiedingen van de organisatie, de daarvoor geldige prijzen, verkoop-, reis- en betalingsvoorwaarden evenals alle door TT ter beschikking gestelde reisinformatie te bemiddelen resp. deze in de daarvoor beoogde media te presenteren. Dit geldt in het bijzonder voor de vormbladen ter lering van de reiziger bij een all inclusive reis. Het is dwingend noodzakelijk dat deze vóór afsluiting van het reiscontract ter kennisgeving aan de klant worden overhandigd. Daarnaast moet de klant vóór de boeking over de voor zijn geboekte reis geldige visum- en gezondheidsbepalingen worden geïnformeerd.
  • slechts een cookie te plaatsen bij online inboeking van de producten van TT, wanneer de klant met de website van TT interageert door ofwel een op de partnersite ingebonden reclamemiddel te klikken of, indien de contractant de site van de merchant direct ingebonden heeft, een actie op de site van de merchant door te voeren. In andere gevallen is het niet toegestaan een cookie te plaatsen en provisie te verlangen. In het geval van niet naleven van deze voorschriften verbindt de contractant zich ertoe een contractuele boete te betalen van € 5.000,-.
  Indien de agentuur deze verplichtingen schaadt en hierdoor mogelijkerwijze schadeclaims ontstaan van derden t.o.v. de agentuur. Dit geldt ook voor kosten, die ontstaan ter afweer, voor benodigde rechtsbijstand of door duidelijk misbruik van de contractant.Indien wegens schuld van de agentuur de reisboeking niet kan worden doorgevoerd, kan de agentuur aansprakelijk gesteld worden voor de annuleringskosten volgens de geldige reis- en betalingsvoorwaarden van TT.Het staat de agentuur vrij aan te tonen dat een kleinere schade ontstaan is. Het recht een hogere schadeloosstelling geldig te maken blijft de touroperator voorbehouden

  De agentuur mag haar website niet zo ontwerpen dat er een verwarringsgevaar met de website van TT ontstaat of zij de indruk wekt, dat de website van de agentuur de website - of een onderdeel daarvan - van TT is. Uitzonderingen daarop vormen de in het kader van het partnerprogramma door TT ter beschikking gestelde webpagina's. Verder is het de agentuur ontzegd via internetregisters en zoekmachines (Google, Yahoo, etc.) reclame met het zoekwoord WinterTrex (ook indien afwijkend gespeld) te maken, bijvoorbeeld in Google Adwords, omdat de merknaam WinterTrex wettelijk beschermd is. Hierbij zijn de merknaam WINTERTREX evenals andere (foutieve) spellingen via broad-type in de keyword-lijsten te negativeren. Voor elk geval van overtreding wordt een contractuele straf ter hoogte van € 1.500,00 in rekening gebracht. Het indienen van verdere claims is uitdrukkelijk aan TT voorbehouden. De agentuur is niet gerechtigd aanbiedingen in de naam van TT te maken, aan te nemen of TT te vertegenwoordigen. Bovendien is het de agentuur ontzegd informatie aan derden te verschaffen, die de indruk wekt in overtreding te zijn met de vertegenwoordigingsovereenkomsten. Bij het schenden van deze plichten is de agentuur tegenover TT tot een schadevergoeding verplicht.
 3. Plichten van de organisatie

  TT staat garant voor alle plichten die het zijn van een reisorganisatie met zich meebrengt. Dit omvat het vakkundige advies aan klanten door het callcenter van TT. TT stelt de agentuur vrij van mogelijke eisen van bemiddelde klanten, voor zover de agentuur wegens haar hoedanigheid als reisbemiddelaar of reisorganisatie zelf niet aansprakelijk is.

  De afwikkeling van de bij het plaatsvinden van reizen ontstane eisen en reclamaties van klanten is alleen een aangelegenheid van TT. Indien TT door slecht handelen van de agentuur een betaling tegenover de klanten verplicht is, wordt het betreffende bedrag bij de agentuur in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor de kosten van benodigde rechtsbijstand.

  TT verplicht zich in het bijzonder de binnenkomende boekingen op een correcte en efficiënte wijze in de volgorde waarop ze zijn binnengekomen te verwerken. Hetzelfde geldt voor inkomende klachten.
 4. Verkoopsbevordering

  Eigen werving van de agentuur, waarin een product van TT wordt weergegeven, is vóór publicatie met TT af te spreken. Bij de presentatie in electronische media zoals internet, videotext etc. moet er rekening mee worden gehouden dat het gebruik van het TT-logo resp. het doorgeven van het logo enkel mogelijk is met schriftelijke toestemming van TT.

  Met de totstandkoming van het contract verkrijgt de agentuur het niet overdraagbare, te allen tijde opzegbaar recht, om gebruik te maken van de op de website van TT ter beschikking gestelde materialen door het vervaardigen van links naar de website van TT voor reclamedoeleinden. Dit recht omvat niet de autorisatie het ter beschikking gestelde materiaal te veranderen of op een andere wijze te bewerken, het zij TT hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  De reclamemiddelen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor de reclame van WinterTrex-producten.
  Deze licentie vervalt met de stopzetting van het contract.
  Een verandering van de URL-adres van de website van de agentuur is geen verandering van het contract en laat de rechten en plichten uit het contract onverminderd van kracht.

  Op gezette tijden informeert TT de agentuur over actuele nieuws over producten en aanbiedingen door middel van een partner-newsletter. De nieuws worden aan het aangegeven e-mail adres verstuurd. De toestemming die door het afsluiten van het contract wordt gegeven kan op elk moment worden herroepen.
 5. Boeken van reizen, reisbevestiging en betalingsverkeer

  1. De boekingsafwikkeling gebeurt via de website http://www.wintertrex.nl/boeking.html door het invoeren van het agentuurnummer en aansluitend de online-boeking. Als de boeking via een andere weg wordt gedaan, kan het toekennen van de provisie niet worden gegarandeerd.
  2. De agentuur dient de rechtsgeldigheid van een boeking aan zijn klanten te verzekeren en er zorg voor te dragen dat de reiziger kennis neemt van de op dat moment actueel geldige reisvoorwaarden en de gegevensbescherming van TT. De boeking dient naam, adres en geboortedatum van de klanten evenals de namen en geboortedata van de reizigers te bevatten. Het invoeren van het adres van de agentuur is niet toegestaan. Het reiscontract en de rechtsgeldigheid van de reisprijs worden pas werkzaam na een reisbevestiging van TT aan de klanten, de aanname van het aanbod is aldus enkel door TT mogelijk. De agentuur, waarmee het contract met TT is afgesloten, is aansprakelijk voor alle boekingen die onder het betreffende agentuurnummer worden gedaan. Ontvangen boekingen zijn altijd bindend. Bij de terugname van boekingen worden annuleringskosten verrekend. Bij omboekingen of wijzigingen aan een boeking kunnen extra kosten worden verrekend.
   Vrijstellingen voor het gebruik van externe CRS (b.v. Qenner, Merlin) kunnen enkel na uitdrukkelijke toestemming van TT.
  3. De reisaanmelding bestaat uit de naam. voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer evenals de namen, voornamen en geboortedata van de reisdeelnemers. De opgave van het agentuuradres is niet toegestaan. Het doorgeven van boekingsgegevens aan derden door de agentuur is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van TT. Het door de agentuur doorgeven van boekingsgegevens aan derden is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TT.
  4. De betalingsafwikkeling geschiedt via directe incasso: het totale betalingsverkeer vindt uitsluitend direct tussen TT en de klanten plaats. De reisbevestiging/rekening evenals de reisdocumenten worden direct door TT aan de klanten gestuurd. Incasso door de agentuur is in principe mogelijk, moet echter in schriftelijk worden aangevraagd en door TT bevestigd worden.

 6. Beëindiging van het contract

  1. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende maand en opzeggen dient schriftelijk te geschieden.
  2. Het contract wordt onmiddellijk beëindigd, zonder dat er een speciale opzegging nodig is, bij
   • aanvraag voor begin van een insolventieprocedure tegen de eigenaar of vennoot van de agentuur of tegen de agentuur.
   • Gebruik van niet toegestane afbeeldingen of teksten door de agentuur.
   • Gebruik van verkoopinformatie door de agentuur op andere, niet door TT toegestane platformen.
   Bij een andere belangrijke reden, bijvoorbeeld het niet nakomen resp. het overtreden van de verplichtingen van dit contract en bij het benadelen van de belangen en het aanzien van TT, kan het contract direct worden opgezegd.
  3. Ook na het beëindigen van het contract, ongeacht de reden, blijven de uit dit contract voortgekomen wederzijdse verplichtingen zolang bestaan, tot alle lopende zakelijke transacties zijn afgewikkeld.
  4. Met de beëindiging van het contract dient de agentuur alle verwijzingen naar TT en de door TT geproduceerde merken – ook op internet (bijv. banner) – onmiddellijk te verwijderen. De agentuur mag in schriftelijke correspondentie en bij andere publicaties de naam TT niet meer gebruiken en producten van TT niet meer aanbieden. Alle door TT ter beschikking gestelde reclamemiddelen evenals boeking- en betalingsdocumenten dienen onmiddellijk – echter op zijn laatst na de afwikkeling van alle lopende zakelijke transacties – te worden teruggegeven.

 7. Geheimhouding

  Aangezien elke partij de andere partij in het kader van de samenwerking bepaalde bedrijfsinformatie toegankelijk maakt, verplichten zich beide partijen ertoe alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk ter kennis genomen) van de ander partij, dewelke in samenhang met bedrijfsplanningen, producten, diensten, ontwikkeling, financiën, onderzoek en andere bedrijfsaspecten geopenbaard worden, evenals daarop beruste exploitatie en analyses, vertrouwelijk te behandelen.

  Dit geldt in het bijzonder voor de hoogte van de verleende provisie. Geheimhouding geldt niet de voor informatie die algemeen bekend is of via algemene toegankelijke bronnen, daarbij zijn de bronnen van de desbetreffende verdragspartner buitengesloten, te achterhalen is. Deze regelingen met betrekking tot de geheimhouding gelden ook na beëindiging van het contract.

  TT verleent klantenbescherming, d.w.z. TT is verplicht, geen klantnamen, klantlijsten of andere gegevens rond de klant voor commerciële doeleinden te gebruiken of deze aan derden door te geven.
 8. Gegevensbescherming

  De contractpartijen verplichten zich de klantengegevens die in het kader van het doorvoeren van dit verdrag bekend worden strikt te gebruiken voor het wettige doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn, en te handelen naar de desbetreffende wetgeving en de EU gegevensbescherming. De gegevens mogen enkel voor door de wet toegestane reclamedoeleinden gebruikt worden en alleen in het kader van de contractafhandeling aan derden worden doorgegeven.
 9. Provisieregeling

  1. Berekeningsmodus
   De agentuur ontvangt voor het bemiddelen van services van TT een provisie van 7%. De aanspraak op provisie ontstaat op de dag van reisaanvang, afrekening en uitbetaling geschieden maandelijks.

   Met de betaling van de provisies zijn alle kosten, uitgaven en eisen die in samenhang met het bemiddelen van TT-producten bij de agentuur ontstaan volledig vergoed.

  2. Berekeningsgrondslag
   Berekeningsgrondslag voor de provisieafrekening is de omzet in euro’s volgens de door TT vastgelegde wisselkoers op de dag van de boeking. Over de complete omzet wordt provisie gegeven, dus ook over alle geboekte extra’s. Ontvangen annuleringskosten evenals bij- en omboekingen worden bij het berekenen van de provisie volledig in acht genomen. Het partnerprogramma baseert zich op cookie-tracking. De WinterTrex-cookie met het desbetreffende agentuurnummer is 30 dagen houdbaar. Op deze basis wordt aan de partners de omzet toegewezen.

   Aangezien TT bij het inkopen van skipassen slechts een zeer geringe tot helemaal geen provisie ontvangt (bijv. Ischgl), wordt over skipassen – zoals algemeen gebruikelijk – geen provisie betaald. Op de kosten en toeristenbelastingen die over de reisprijs geheven worden (bijvoorbeeld toeristenbelasting, keycard, creditcardkosten) wordt geen provisie betaald. Bovendien wordt ook op het vliegtuigvervoer geen provisie betaald aangezien TT hier de prijzen van de vliegtuigservices zonder meerprijs aan de klanten aanbiedt.
   Een aanspraak op provisie ontstaat niet als de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt. De provisie wordt over het daadwerkelijke betalingsbedrag verrekend. Als de geboekte reis vanwege onvermijdbare of buitengewone omstandigheden op de bestemming of in de directe omgeving daarvan of vanwege het niet bereiken van het vastgestelde minimum aantal deelnemers niet kan doorgaan, ontstaat voor de agentuur geen aanspraak op provisie. Als de reis slechts gedeeltelijk uitvalt, wordt de provisie over de evenredige reisprijs verrekend.

  3. Extra provisie over bijgeboekte extra’s
   Extra services (extra’s) zoals bijv. huurmateriaal en lessen zijn een wezenlijk bestanddeel van het TT-product. Aangezien deze vanwege technische problemen (talrijke IBE/CRS systemen geven de extra's niet aan) of door onwetendheid door talrijke klanten niet worden geboekt, behoudt TT zich het recht voor klanten in aansluiting op een boeking over de diverse voordelen van deze extra’s te informeren. Deze service is voor agenturen gratis en de hierdoor extra gegenereerde omzet komt ook de agentuur ten goede. De klantbescherming blijft hiervan onaangeroerd.

 10. Bevoegde rechtbank

  Dit contract valt onder het Duitse recht. Bij geschillen die uit dit contract voortkomen, is de rechtbank van Keulen bevoegd.
 11. Wijzigingen in de overeenkomst

  TT behoudt het recht om bepalingen en voorschriften van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen. De agentuur wordt per e-mail over de veranderingen op de hoogte gehouden. Volgt hierdoor binnen een week vanaf ingang van de wijziging geen opzegging van het contract, geldt de verandering als aangenomen.
 12. Garantie en aansprakelijkheid

  TT dient ervoor te zorgen dat de website in het kader van de technische mogelijkheden onderhouden wordt. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.In overige gevallen wordt de verantwoordelijkheid van de contractuele vertegenwoordiger, de medeplichtige(n) van TT beperkt tot schuld en grove nalatigheid. Indien TT tot een schadevergoeding verplicht is, wordt de verantwoordelijkheid voor financiële nadelen op de voorspelde schade echter maximaal begrensd op de hoogte van de provisie-inkomsten van de voorgaande maand.
 13. Slotbepalingen

  Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ineffectief zijn of worden, zal de contractpartner de desbetreffende bepalingen vervangen of aanvullen door een regeling, die de economische gedachte en het economische doel van deze overeenkomst het best benaderd. De niet betreffende bepalingen blijven ook geldig bij het ineffectief zijn van een of meer punten. Nevenafspraken zijn er niet gemaakt. Wijzigingen dienen schriftelijk te zijn. Dit geldt ook voor een wijziging aan de vereisten betreffende schriftelijke vorm zelf.