Agentuurbegeleiding

Agentuurbegeleiding

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (GERMANY)

020 713 9190
ma-do: 09:00-18:00
vr: 09:00-15:30
za-zo: gesloten

Aanmelding voor affiliates

U wilt ons op uw website verlinken? Lees dan alstublieft de volgende partnerovereenkomst zorgvuldig door. Deze behandelt de wettelijke grondslagen van het partnerschap tussen TravelTrex GmbH (hierna merchant genoemd) en de partner (affiliate, hierna contractant genoemd) en is voor beide partijen bindend. U bevestigt ons uw instemming als u op de link aan het einde van deze alinea of aan het einde van deze tekst klikt. Deze brengt u automatisch naar de aanmelding.

Het partnerprogramma is cookie-gebaseerd, de WinterTrex cookie is 30 dagen geldig. Na aanmelding bij het partnerprogramma kunnen partnerlinks op alle gewenste pagina’s van de WinterTrex-homepage worden gemaakt. Hierbij zijn verschillende lay-outs mogelijk, zoals whitelabel-mogelijkheden en aanpassingen aan het betreffende design van de website van de partner. Verder kunt u kiezen uit verschillende reclamemiddelen (banners, logo’s etc.), die een snelle en eenvoudige integratie mogelijk maken.Inhoud van de partnerovereenkomst
 1. Onderwerp van het contract
 2. Totstandkomen van het contract
 3. Verkoopbevordering en licenties
 4. Opbouw en onderhoud van de partner-website
 5. Berekening van de provisie
 6. Rechten en plichten van de merchant
 7. Plichten van de contractant
 8. Beëindiging van het contract
 9. Rechtsgebied
 10. Contractwijzigingen
 11. Geheimhouding
 12. Gegevensbescherming
 13. Vrijwaring en aansprakelijkheid
 14. Slotbepalingen

 1. Onderwerp van het contract

  Onderwerp van het contract is de reclame- en bedrijfssamenwerking tussen de gecontracteerde partij en de merchant met het doel gezamenlijk reizen te verkopen.

  De contractant (affiliate) worden overeenkomstig gelabelde reclamemediaproducten en -diensten in het kader van het door de merchant ter beschikking gestelde programma aangeboden. De merchant stelt de contractant een selectie van reclamemiddelen (logo's, banners, grafieken, teksten) ter beschikking, evenals een uitvoerige handleiding over de integratie van het programma in de website van de contractant. Deze gebruiksaanwijzing is bestandsdeel van het verdrag. Met het afsluiten van een verdrag ontvangt de contractant inloggegevens. Met behulp van de via het partnerprogramma toegewezen linkcodes (partner coockies) worden de klanten geregistreerd die via de website van de contractant worden bemiddeld.
  De contractant ontvangt, afhankelijk van het succes, een vergoeding van daadwerkelijk verwezenlijkte omzetten met goederen en diensten, die op grond van een directe link naar de website van de merchant tot stand komen. Voor producten en diensten die niet uitdrukkelijk in het kader van het programma worden aangeboden – bijv. die door derden worden aangeboden – wordt geen vergoeding uitgekeerd. De berekening van de vergoeding geschiedt volgens punt 5 van het verdrag.

  De agentuur verklaart uitdrukkelijk ondernemer te zijn.
 2. Totstandkomen van het contract

  De merchant stelt een online-aanvraagformulier ter beschikking. Na versturen van het ingevulde formulier wordt de aanvraag gecontroleerd en in geval van acceptatie wordt deze schriftelijk bevestigd tegenover de contractant. Voorwaarde voor acceptatie is dat de contractant volledig bevoegd is een overeenkomst af te sluiten en beroepsmatig actief is.
  De contractant verzekert dat zijn website vrij is van elke beschrijving of opmerking van criminele handelingen zoals pornografie en racisme, evenals van extreme politieke inhoud.Mochten in deze samenhang juridische stappen tegen de merchant worden genomen door derden, is de contractant verplicht de merchant hiervan vrij te stellen, in het bijzonder van disciplinaire straffen of een schadevergoeding, en ook de juridische kosten te betalen.
 3. Verkoopbevordering en licenties

  Eigen reclame van de contractant, waarin een product van de merchant weergegeven wordt, dient voor de openbaring met de merchant te worden afgesproken. Bij weergave in elektronische media of printmedia dient erop gelet te worden, dat het gebruik van TT-logo's of de overdracht van TT-logo's enkel met schriftelijke goedkeuring van TT mag gebeuren.

  Met het tot stand komen van het contract verwerft de partner een niet overdraagbaar, te allen tijde opzegbaar recht de op de merchants website ter beschikking gestelde materialen te gebruiken ten behoeve van reclame door het plaatsen van links naar de merchants website. De contractant heeft niet het recht het materiaal te wijzigen of op een andere manier te bewerken, hetzij de merchant van tevoren schriftelijke toestemming hiervoor verleent.
  De reclamemiddelen mogen niet voor andere doeleinden dan reclame voor WinterTrex-producten worden gebruikt.
  Deze licentie expireert met de opzegging van het contract.
  Een wijziging van het URL-adres van de website van de contractant is geen wijziging van het verdrag en laat de rechten en plichten uit dit verdrag ongewijzigd.
 4. Opbouw en onderhoud van de partner-website

  De contractant integreert de in het kader van het partnerprogramma ter beschikking gestelde reclamemiddelen naar eigen keuze in zijn website en maakt daardoor een verbinding naar de website van de merchant. Met behulp van de toebedeelde linkcodes identificeert het registratiesysteem van de merchant de klanten die via de website van de contractant komen. De links kunnen verwijzen naar verschillende, afgestemde onderdelen.
  Wijzigingen aan de links mogen alleen met toestemming van de merchant worden gedaan. De merchant behoudt zich het recht voor de links te allen tijde te modificeren.
  Het maken van aanvullende reclamematerialen die betrekking hebben op de merchant moet in overleg met de merchant worden gedaan. Ze mogen pas na schriftelijke toestemming worden ingezet.
 5. Berekening van de provisie

  1. Betalingsmodus
   De contractant ontvangt een provisie voor via zijn website tot stand gekomen transacties tussen klanten en de merchant. De aanspraak op provisie ontstaat op de dag van reisaanvang, afrekening en uitbetaling worden maandelijks gedaan, steeds in de maand na reisaanvang van de bemiddelde reis.
   De provisie bedraagt tussen de 5% en 10%. De standaardinstelling in het systeem ligt bij 5%. Hogere provisies zijn enerzijds omzetgerelateerd, anderzijds afhankelijk van de soort en wijze van samenwerking. Er zijn de volgende zes provisiegroepen:
   Soort partner Omzet: Provisie:
   Startup-Partner tot € 15.000 5,0%
   Profi-Partner vanaf € 15.000 6,0%
   Premium partners vanaf € 30.000 7,0%
   Power-Partner vanaf € 50.000 8,0%
   VIP-Partner vanaf € 75.000 9,0%
   Exclusive-Partner vanaf € 100.000 10,0%
   Voor het indelen in de bovenliggende provisieklasse dient de contractant zich zelfstandig tot 30-06 aanstaande bij TT te melden. De promotie is geldig vanaf 01-06 van het afgelopen jaar. De contractant krijgt met zijn agentuurnummer en wachtwoord toegang tot zijn persoonlijke online-statistieken, zodat hij de actuele stand van zijn omzet en de bijbehorende vergoedingen kan inzien.

   Voor de berekening van de provisie geldt de onder het betreffende ID binnen een boekjaar (alle reizen die van 1 juni tot 31 mei beginnen) verwezenlijkte omzetten uit reizen van de merchant.

   Met de betaling van de provisies zijn alle kosten, bestedingen en claims die door het verkopen van producten van de merchant bij de contractant ontstaan, volledig gecompenseerd.

  2. Berekeningsgrondslag
   Berekeningsgrondslag voor de afrekening van de provisie is de omzet in euro's volgens de door de merchant vastgelegde wisselkoers op de dag van de boeking. In principe wordt op de gehele omzet provisie verleend, dus ook op alle geboekte extra's. Ontvangen annuleringskosten evenals bij- en omboekingen worden bij de berekening van de provisie volledig in acht genomen. Het partnerprogramma baseert zich op cookie-tracking. De WinterTrex-cookie met het betreffende agentuurnummer van de partner is 30 dagen houdbaar. Op basis hiervan worden de omzetten aan de partners toegewezen.

   Aangezien de merchant bij het inkopen van de skipassen slechts een zeer geringe tot helemaal geen provisie ontvangt (bijv. Ischgl), wordt over de skipassen – zoals algemeen gebruikelijk – geen provisie gegeven. Over tot de reisprijs geheven bijkomende kosten en belastingen (bijv. toeristenbelasting, keycardkosten, creditcardkosten) wordt geen provisie betaald.
   Een aanspraak op provisie ontstaat niet als de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt. De provisie wordt over het daadwerkelijk door de klant betaalde bedrag verrekend.

   Als de geboekte reis vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de bestemming in de directe omgeving daarvan of vanwege het niet bereiken van een vastgelegd minimum aantal deelnemers niet kan doorgaan, maakt de contractant geen aanspraak op provisie. Als de reis gedeeltelijk uitvalt, wordt de provisie op de evenredige reisprijs gegeven.

  3. Extra provisie op nageboekte extra's
   Extra services zoals huurmateriaal en lessen zijn een wezenlijk bestanddeel van de producten van de merchant. Aangezien deze om technische redenen (diverse IBE/CRS kunnen deze bijv. niet tonen) of uit onwetendheid van talrijke klanten niet geboekt worden, behoudt de merchant zich het recht voor klanten in aansluiting met de boeking over de talrijke voordelen van deze extra's te informeren. Deze service is voor de contractant gratis en ook de hierdoor extra gegenereerde omzet komt de contractant volledig ten goede.
 6. Rechten en plichten van de merchant

  De merchant stelt de contractant alle vereiste informatie voor een juiste installatie van links ter beschikking. Deze informatie bevindt zich in de partnerprogramma, waarvan de contractant na aannmelding toegang via het paswoord krijgt.

  De merchant beheert de via de partnerlinks gedane bestellingen, registreert het aantal en de som van de via de partnerlink tot stand gekomen verkopen, stelt de contractant een verkoopstatistiek ter beschikking, voert de verzending, de betaling- en retourafwikkeling en alle bijbehorende klantendiensten uit.

  Op gezette tijden informeert de merchant de contractuele partner over actuele nieuws over producten en aanbiedingen door middel van een partner-newsletter. De nieuws worden aan het aangegeven e-mail adres verstuurd. De toestemming die door het afsluiten van het contract wordt gegeven kan op elk moment worden herroepen.
 7. Plichten van de contractant

  De verantwoordelijkheid voor de correcte technische integratie van de links ligt uitsluitend bij de contractant. Hij zal alleen links gebruiken die in het kader van het partnerprogramma ter beschikking zijn gesteld, anders kan de correcte registrering en afrekening van de verkopen niet worden gegarandeerd.
  De contractant is verantwoordelijk voor de installatie, exploitatie en het onderhoud, evenals voor de juistheid van de inhoud van de website. De verantwoordelijkheid heeft betrekking op de technische exploitatie van de website, met name de links naar de website van de merchant evenals de garantie dat de inhoud van de website geen rechten van derden overtreedt of op een andere manier wetten overtreedt.

  Schendt de contractant deze verplichtingen en ontstaan daardoor mogelijkerwijs schadeclaims van derden tegenover de merchant, dan is de contractant verplicht de merchant vrij te stellen van deze claims. Dit geldt ook voor de kosten die ontstaan door het aanvechten van zulke eisen, voor nodig geworden rechtsbijstand of door duidelijk misbruik door de contractant. Indien wegens schuld van de contractant de reisboeking niet kan worden doorgevoerd, kunnen de annuleringskosten volgens de geldige reis- en betalingsvoorwaarden van de merchant worden aangerekend aan de contractant.Het staat de contractant vrij om aan te tonen dat een kleinere schade ontstaan is. Het recht een hogere schadeloosstelling geldig te maken blijft voorbehouden aan de merchant.

  De contractant verplicht zich ertoe slechts een cookie te plaatsen wanneer de klant met site van de merchant interageert door ofwel een op de partnersite ingebonden reclamemiddel klikt of, indien de contractant de site van de merchant direct ingebonden heeft, een actie op de site van de merchant doorvoerd. In andere gevallen is het niet toegestaan een cookie te plaatsen en provisie te verlangen. In het geval van niet naleven van deze voorschriften verbindt de contractant zich ertoe een contractuele boete te betalen van € 5.000,-.

  De contractant mag zijn website niet op een manier tonen die leidt tot mogelijke verwisseling met de website van de merchant of die de indruk wekt dat de website van de contractant geheel of gedeeltelijk de website van de merchant is. Uitgezonderd zijn de in het kader van het partnerprogramma door de merchant ter beschikking gestelde webpages. Verder is het de contractant verboden op internetpagina’s en in zoekmachines (Google, Yahoo) reclameadvertenties het keyword WINTERTREX (ook in een andere schrijfwijze) te gebruiken, bijv. in Google Adwords, aangezien het begrip WINTERTREX merkrechtelijk beschermd is. Hierbij zijn de merknaam WINTERTREX evenals andere (foutieve) spellingen via broad-type in de keyword-lijsten te negativeren. Voor elke overtreding geldt een boete in de hoogte van € 1.500,-. De merchant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verdere eisen te stellen. De contractant is niet bevoegd namens de merchant aanbiedingen te doen, aan te nemen of de merchant te vertegenwoordigen. Bovendien is het verboden informatie aan derden te verstrekken die de indruk wekken van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij schending van deze plichten is de contractant verplicht tot een volledige schadevergoeding tegenover de merchant.
 8. Beëindiging van het contract

  1. De opzegtermijn is voor beide partijen drie maanden voor het einde van de desbetreffende maand. Opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan.
  2. Het contract kan onmiddellijk opgezegd worden bij
   • een faillissementaanvraag van de eigenaar of de aandeelhouders van de agentuur of de agentuur zelf.
   • het gebruik van niet toegestaan beeld- of tekstmateriaal door de agentuur.
   • het gebruik van verkoopinformatie door de agentuur of andere plattformen zonder de goedkeuring van TT.
   Indien er andere belangrijke redenen voor een opzegging zijn, in het bijzonder door het niet nakomen respectievelijk niet naleven van de verplichtingen van dit contract en bij schade aan het aanziensbelang van TT, kan het contract eveneens onmiddellijk opgezegd worden.
  3. Ook na afloop van het contract, ongeacht de reden hiervoor, blijven de uit dit contract onstane wederzijdse verplichtingen voortbestaan totdat alle zwevende zaken afgehandeld zijn.
  4. Na afloop van dit contract dient de agentuur alle verwijzingen naar TT en naar de door TT geproduceerde merken - ook op internet (bijvoorbeeld banners) - onverwijld te verwijderen. De agentuur mag in het schriftelijke verkeer en bij andere publicaties de naam TT niet meer gebruiken en producten van TT niet meer aanbieden. Alle door TT ter beschikking gestelde reclamemiddelen dienen onverwijld - hoogstens echter na afhandeling van zwevende zaken - geretourneerd te worden.

 9. Rechtsgebied

  Aan het contract ligt het Duitse recht ten grondslag. Bij onenigheden uit dit contract geldt Keulen als rechtsgebied.
 10. Contractwijzigingen

  Het is aan TT voorbehouden regelingen en voorschriften van deze overeenkomst te allen tijde te veranderen. De partner wordt per e-mail over de wijzigingen geïnformeerd. Als het contract binnen een week na ingang van de wijziging niet is opgezegd, geldt de wijziging als aangenomen.
 11. Geheimhouding

  Aangezien beide partijen de andere partij toegang verleent tot bepaalde bedrijfsinformatie in het kader van de samenwerking, verplichten zich beide partijen alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk ter kennis genomen) van de andere partij, in samenhang met de bedrijfsplanning, producten, diensten, ontwikkeling, financiën, onderzoek en andere bedrijfsaspecten geopenbaard werden, evenals daarop berustte exploitaties en analyses vertrouwelijk te behandelen.
  Dit geldt in het bijzonder voor de hoogte van de verleende provisie. Geheimhouding geldt niet voor de informatie die algemeen bekend is of via algemene toegankelijke bronnen, daarbij zijn de bronnen van de desbetreffende verdragspartners buitengesloten, te achterhalen is. Deze regelingen met betrekking tot de geheimhouding gelden ook na beëindiging van het contract.
 12. Gegevensbescherming

  De contractpartijen verplichten zich, de klantengegevens verkregen in het kader van dit contract strikt volgens de wettelijke databeschermingsmaatregelen, in het bijzonder volgens de Duitse wet rond gegevensbescherming en de EU gegevensbescherming, te behandelen. De gegevens mogen, indien dit wettelijk is toegestaan, enkel voor reclamedoeleinden dienen en alleen binnen het kader van de contractafhandeling aan derden worden doorgegeven.
 13. Vrijwaring en aansprakelijkheid

  Het is de verantwoordelijkheid van TT, dat zijn website geëxploiteerd wordt binnen de actuele technische mogelijkheden. Voor verdere eisen wordt geen aansprakelijkheid genomen.
  Verder wordt de aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger van rechtshandelingen, van de nalevings- en verrichtingshulp van TT beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In geval van contractuele verplichting tot schadevergoeding van TT wordt de aansprakelijkheid voor vermogensschade op het tijdstip van het afsluiten van het verdrag voorziene schade maximaal op de hoogte van de provisie-inkomsten van de laatste maand begrensd.
  In geval van gegevensverlies veronderstelt de aansprakelijkheid dat de contractant minstens eenmaal per dag de gegevensbestanden veiligstelt. Ook in dit geval wordt de aansprakelijkheid, zoals eerst geregeld, begrensd.
  Een eventuele aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.
 14. Slotbepalingen

  Is een van de contractuele regelingen niet van kracht, dan zullen beide partijen ervoor zorgen een regeling te vinden die het economische doel van de niet-werkzame overeenkomst zo goed mogelijk benadert. De overige voorschriften van het contract blijven ongewijzigd.
  Mondelinge nevenafspraken worden niet getroffen. Veranderingen aan dit contract zijn enkel schriftelijk mogelijk. Dit geldt ook voor veranderingen in de schriftvorm zelf.